Ei laajamittaiselle verkkourkinnalle

Keski-Suomen Piraatit
Kannanotto 16.3.2015

Keski-Suomen Piraatit: ei laajamittaiselle verkkourkinnalle

Vireillä oleva lainsäädäntöhanke verkkotiedusteluoikeuksien myöntämiseksi puolustusvoimille, poliisille ja mahdollisesti muillekin toimijoille sisältää suuria yksityisyyden suojaan liittyviä kysymyksiä.

On perusteltua, että puolustusvoimilla on jonkinasteinen, lailla säännöstelty, oikeus ulkomaantiedusteluun maanpuolustusta ajatellen. On kuitenkin pidettävä tarkoin huolta siitä, ettei valvontaa käytetä oman maan kansalaisiin ja sille on oltava vahvat oikeudelliset perusteet. Tämäntyylisen sotilastiedustelun osalta yhdymme Effin lausuntoon aiheesta 26.1.2015.

Sitävastoin nykyistä laajempia oikeuksia kotimaiseen Internet-liikenteen seuraamiseen ei tule myöntää. Kansalaiset käyttävät Internetissä toimivia viestintävälineitä luottamuksellisten asioiden jakamiseen sekä yksittäisissä keskusteluissa että suuremmissakin ryhmissä. Myös yhä useampi tukipalvelu toimii nykyään vuorovaikutteisesti verkossa. Näiden toiminta perustuu vahvaan luottamukseen yksityisyyden suojasta.

Verkkourkinta tavoitellussa laajuudessaan on vakavampi uhka Suomen kansalle kuin millaista turvaa sen väitetään tuovan. Seurannan hyödyt eivät edes välttämättä kompensoi yksityisyyden menettämistä: Charlie-iskujen tekijät olivat Ranskan viranomaisten tiedossa jo vuosia ennen iskuja; FBI seurasi Bostonin maratonille hyökännyttä kirgiisiä ainakin vuodesta 2011; jopa syyskuun 11. iskuista oli etukäteistietoa Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisilla! Helsingin huumepoliisi taas on ansiokkaasti näyttänyt, kuinka viranomaisten käsissä olevaa tietoa on väärinkäytetty ja pyritty käyttämään lavastukseen. Täytyy muistaa, että jo nykyisen lainsäädännön puitteissa poliisi pääsee tarvittaessa seuraamaan vakavista rikoksista epäiltyjen tietoliikennettä.

On huolestuttavaa, miten laajoja oikeuksia olemme noin vain antamassa viranomaisille verkkoliikenteen laajamittaiseen seurantaan. On suorastaan käsittämätöntä, että etenkin vanhempi sukupolvi on tyystin unohtanut lähihistoriasta vastaavanlaisen valvonnan seuraukset. Eduskuntavaaleissa päätetään, kuinka pitkälle kansa on valmis luopumaan yksityisyydestään teoreettisen turvan tähden. Jokaisen ääniuurnalle menevän tulee tietää ehdokkaansa mielipide asiaan. Vanhan sanonnan mukaisesti kerran menetettyä yksityisyyttä ei noin vain palauteta.

Lisätiedot

Jonna Purojärvi, piirin varapuheenjohtaja, Piraattipuolueen tiedottaja
etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi
+358 45 310 2351

Miika Hämynen, piirin puheenjohtaja
etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi
+358 46 6394864

Lausunto Keski-Suomen maakuntastrategiaan 2040

Lausunto Keski-Suomen maakuntastrategiaan 2040 ja maakuntaohjelman 2014–2017 luonnokseen

Keski-Suomen Piraatit kiittää mahdollisuudesta lausua Keski-Suomen strategiasta 2040 ja esittää seuraavia parannusehdotuksia. Keskitymme lausunnossamme erityisesti aluerakenteeseen ja liikenneyhteyksiin sekä digitaloutta koskevaan osioon.

Aluerakenne ja liikenneyhteydet

Strategiassa tähyillään perinteiseen tapaan pääkaupunkiseudulle ja Pietariin. Kun strategian pääkohteiksi on kuitenkin nostettu bio- ja digitalous sekä hyvinvointi, kansainvälisten yhteyksien lisäksi luonnollisia kumppaneita olisivat pohjoisen Euroopan ICT-keskittymä Oulu sekä hyvinvointi- ja ympäristöteknologiaosaamiseen keskittyvä Kuopio. Valtatie 4:n kehittäminen toki tukee yhteyksiä pohjoiseen, mutta myös Haapajärven suunnan raideliikenteen kehittämistä tulisi harkita. Strategiassa on asetettu junaliikenteelle tavoiteaika Jyväskylästä Helsinkiin, mutta Kuopion suuntaa ei ole suunniteltu kehitettävän.

Junaliikenteen matka-ajan lyhentäminen kahteen tuntiin ja 15 minuuttiin ei tule tapahtumaan ilman oikorataa Lahteen, mitä ei kuitenkaan strategiassa mainita. Aluerakennekarttaan on sentään piirretty kaksi reittivaihtoehtoa oikoradalle. Rautatieliikenteen parempi hyödyntäminen myös maakunnan sisällä, etenkin Jyväskylän lähialueilla, vähentäisi painetta tieinvestointeihin. 2010 toteutetussa paikallisjunaliikenneselvityksessä todetaan myös positiiviset ilmastovaikutukset, joskin siinä esitetyt mallit olivat yhteiskunnalle kalliita. Kuitenkin jo hallitusohjelmatasolla ilmastonmuutoksen hillintä on nostettu keskeiseksi haasteeksi. Tätä voidaan tukea myös edistämällä kävelyä ja pyöräilyä kuntakeskuksissa, mikä parantaa myös ihmisten terveyttä.

Digitalous

Olemme tyytyväisiä tavoitteeseen nopean laajakaistaverkon rakentamisesta koko maakuntaan. Avoin tieto ja kulttuuri tulevat lähivuosina kasvamaan vielä suuremmaksi markkinaksi perinteisten teollisuusalojen murroksessa. Valtion, kuntien ja yksityisten yritysten tuottama tieto saattaa toimia pohjana täysin uudenlaisille palveluille. Hyvät tietoliikenneyhteydet kattavan laajakaistaverkon myötä ovat välttämättömiä ICT-palveluiden tuottamiseksi.

Strategiassa olisi tärkeää mainita myös tietoliikenneyhteydet muualle Suomeen ja maailmalle. Toivottavaa olisi, että verkkoyhteyksien häiriöherkkyys olisi minimoitu kahdennuksin ja vaihtoehtoisin reitein. Kyberturvallisuutta ajatellen Keski-Suomen Liiton tulisi edistää pikimmiten Itämeren merikaapeliyhteyttä Keski-Eurooppaan. Sen avulla suomalaiset Internet-käyttäjät voivat kiertää ruotsalaisviranomaisten FRA-lain puitteissa suorittaman salakuuntelun. Myös muita runkoverkkohankkeita tulisi mahdollisuuksien mukaan harkita.

Avoimen tiedon edistämistä varten esitämme lukuun 3.3. digitalouden yhdeksi mittariksi avoimien datasettien määrää Keski-Suomen kunnissa.

Lausunto PDF-muodossa

Osallistavaa päätöksentekoa ei pidä hoitaa hutiloiden

Keski-Suomen Piraatit
Kannanotto 6.2.2014

Osallistavaa päätöksentekoa ei pidä hoitaa hutiloiden

Jyväskylän kaupunki tarjoaa tällä hetkellä mahdollisuutta osallistua Tourujoen kehittämiseen ja kaupungin lähialueiden kuntajakoselvitykseen oikeusministeriön hallinnoimassa Otakantaa-palvelussa. Palvelu itsessään tarjoaa hyvän keinon kuulla kansalaisia eri päätöksenteon vaiheissa.

Parhaassa tapauksessa kuulemiset Otakantaa-palvelun kautta voivat lisätä päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sen avulla jokainen voi antaa oman panoksensa juuri häntä kiinnostavaan asiaan ja päästä suoraan vaikuttamaan päätöksentekoon. Jyväskylän tapauksessa edellämainitut kuulemiset on kuitenkin tehty hutiloiden ja rimaa nostamatta.

Tourujoen kehittämissuunnitelmaan liittyen ”toivotaan kaupunkilaisten osallistuvan keskusteluun aktiivisesti”, mutta aktiivinen keskustelu vaatii myös aktiivista haastamista. Siihen ei riitä pelkästään linkki projektin taustoihin kaupungin verkkosivuille. Kuntajakoselvitykseen taas pyydettiin näkökantoja ensimmäistä kertaa jo syksyllä 2013. Silloin vaikutti, ettei asiaan pääse osallistumaan enää lokakuun jälkeen.

Molemmissa kuulemisessa toistetaan samoja virheitä, mitkä saattavat pelottaa potentiaalisia osallistujia pois. Niissä kehotetaan keskustelemaan laajasta aiheesta ilman tarkempia ohjeita: onko palvelussa tarkoitus vain heitelllä ilmaan ajatuksia, kertoa omia mielipiteitä aiheesta vai keskustella muiden kansalaisten kanssa? Kuulemisissa ei anneta tarpeeksi vinkkiä siitä, mihin kysymyksiin kaupunki haluaa vastauksia ja mitkä asiat pitäisi ottaa huomioon vastausta kirjoittaessa. Silloinkin kun joku avaa keskustelua, hänen kysymyksiinsä ei välttämättä kukaan vastaa. Osallistujalle ei myöskään kerrota millä tavalla tiedot kootaan ja viedään eteenpäin, kenelle ne viedään, eikä myöskään millä tavalla ja missä vaiheessa ne otetaan huomioon päätöksenteossa – vai otetaanko ollenkaan.

Keski-Suomen Piraatit toivoo, että kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia entisestään lisätään niin kunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Piraattipuolueen tavoitteena on täysin avoin julkinen hallinto, jonka kaikkeen päätöksentekoon pääsee vaikuttamaan kattavasti koko prosessin ajan. Palvelut kuten Otakantaa tuovat meitä lähemmäksi tätä tavoitetta, joten niitä pitää hyödyntää asianmukaisesti.

Hankkeet Otakantaassa:

Lisätietoja antaa
Miika Hämynen
Puheenjohtaja, Keski-Suomen Piraatit
046 6394864
miika.hamynen ät piraattipuolue.fi

(Muokattu klo 16.15: Lue myös kaupungin vastaus kannanottoon)