Re: Helsingin piirin kunnallisvaaliohjelma 2012

Etusivu Foorumit Piraattipuolueen toiminta Helsinki Helsingin piirin kunnallisvaaliohjelma 2012 Re: Helsingin piirin kunnallisvaaliohjelma 2012

Julkaisija Vastaukset
Raoul Plommer # Posted on 31.5.2012 at 1.00
Profiilikuva käyttäjästä Raoul Plommer

Ehdotus Piraattipuolueen Helsingin kaupungin kunnallisvaaliohjelmaksi vuonna 2012

Yleistä

Kuntavaalien osalta on yleisesti voimassa Piraattipuolueen valtakunnallisesti hyväksytty kunnallisvaaliohjelma, ks. http://arkisto.piraattipuolue.fi/asiakirjat/vaaliohjelma_kuntavaalit_2012.pdf

Avoimuus

Virkamiehet ja poliitikot on saatava käyttämään kansallisen Osallistymisympäristö-hankkeen tuottamia osallistamista, joukkoistamista ja kansalaiskuulemisen mahdollisuuksia parantavia verkkopalveluita mahdollisimman paljon. Virkamiehiä on kannustettava ja autettava uusien palveluiden käyttöönotossa. Ministeriötasolla on lähdetty rohkeasti toteuttamaan näitä tietoyhteiskunnan kehityksen mukaisia palveluita. Palveluille on saatava käyttäjiä mahdollisimman tasapuolisesti kaikista poliittisista ja yhteiskunnallisista ryhmistä. Siksi haastamme muut puolueet, virkamiehet ja ennen kaikkea kansalaiset mukaan tekemään suomalaisesta demokratiasta maailman kehittyneimmän.

Osallistavan budjetoinnin välineitä on ryhdyttävä välittömästi kokeilemaan sopivan kokoisissa hankkeissa. Näin kaupunkilaisilla on mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa siihen, mihin heidän veroeurojaan käytetään.

Helsingin kaupungin virkamiesten ja päättäjien on osallistuttava aktiivisesti osallistumismahdollisuuksia edistäviin hankkeisiin, jotka koskevat sekä valtiota että kaikkia kuntia. Tällaisia hankkeita on etenkin verkossa tapahtuvaan osallistumiseen liittyen. Helsingin kaupungin yhteistyön muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa tulee myös olla avointa ja hyödyttää koko pääkaupunkiseutua nykyisistä kuntarajoista riippumatta.

Koulutus ja kulttuuri

Helsingin kirjastojen tulee huolehtia siitä, että kirjojen, äänitteiden ja kuvaohjelmien lisäksi käytössä ovat toimivat ja sensuroimattomat verkkoyhteydet, ja että asiakaspäätteitä on riittävästi. Teoksista tulee voida tarjota myös digitaalisia kopioita, erityisesti näkövammaisten palvelemiseksi.

Koulujen tietotekniikanopetuksessa ja ohjelmistohankinnoissa tulee suosia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Oppilaita tulee koulussa opastaa käyttämään monipuolisesti eri ohjelmistoja ja käyttöjärjestelmiä. Koulut eivät voi olla tieto- ja viestintätekniikansuhteen yhden yrityksen monopolialuetta.

Kirjastotoiminnassa on huolehdittava, että sama avoimen tiedon idea, joka oli yleisten kirjastojen perustamisen taustalla, toteutuu myös tietoyhteiskunnassa. Digitaalisten kopioiden jakelu ei saa jäädä pelkästään kaupallisten toimijoiden varaan. Kirjastojen on hankittava myös enemmän vapaasti lisensoituja teoksia valikoimiinsa. Kirjastojen luonnollinen tehtävä tietoyhteiskunnassa on toimia laillisten ja ilmaisten digitaalisten kopioiden jakelupaikkoina. Kirjastojen on pyrittävä tekemään kustantajien ja julkaisijoiden kanssa sellaisia sopimuksia, että teokset voidaan laittaa kopioitavaksi kirjaston verkkopalveluun. Erityisen tärkeää tämä olisi tietokirjojen saatavuuden parantamiseksi. Digitaaliset kopiot eivät voi loppua kesken.

Kulttuuritoiminnassa Helsingin pitää tukea ja edistää avoimesti lisensoitua kulttuuritarjontaa. Kaupungin työntekijöiden työtehtävissään laatimat teokset ja tietokannat on julkaistava levittämisen ja uudelleenkäytön sallivalla lisenssillä. Kaupungin tukemassa orkesteri-, teatteri- ja taidenäyttelytoiminnassa on pyrittävä myös esitysten ja teosten ilmaiseen jakeluun verkon kautta. On kohtuullista, että kuntalaiset saavat nauttia mahdollisimman vapaasti teoksista, joita on rahoitettu tai joiden esittämistä on tuettu kuntalaisten verovaroilla. Emme kannata Guggenheimin museon kaltaisten suurprojektien tukemista julkisin varoin.

Joukkoliikenneyhteydet

Helsingin piraatit kannattaa länsimetrohankkeen tukemista taloudellisesti ja poliittisesti siten, että se valmistuisi aikataulussaan ja että se olisi jo alusta alkaen Matinkylään asti tarkoituksenmukaisessa kunnossa, sekä Pasilasta keskustan ali kulkevan Pisararadan pitkää versiota, jolloin vältyttäisiin Linnunlaulun ja Alppilan alueella olevien viheralueiden ja kalliomaaston vahingoittumiselta.

Vallilanlaakson joukkoliikennekatu on syytä käsitellä alusta alkaen uudelleen, sillä nykyinen suunnitelma vaikuttaa enemmänkin ideologiselta päähänpinttymältä kuin tarpeelliselta kehityshankkeelta.

Metrolla ja raitiovaunulla matkustamisesta on tehtävä maksutonta, sillä niillä matkustaminen on kaupungille merkittävästi edullisempaa matkustajaa kohden laskettuna kuin autoliikenne. Saasteettomampien ja tuotantokustannuksiltaan halvempien vaihtoehtojen käyttö lisääntyisi linja-autoliikenteen ja yksityisautoilun kustannuksella. Lisäksi raideliikenne sopii hyvin kaupunkikuvaan ja pitkän aikavälin kaupunkisuunnittelun tavoitteisiin. Kaupunki muuttuisi turisteille huomattavasti vieraanvaraisemmaksi ja helpommaksi tutustua, sillä raitiovaunujen ja metron reitit sisältävät alueelleen lähes kaikki Helsingin tärkeimmät nähtävyydet.

Asuinalueiden, tiestön ja viheralueiden kaavoitus

Helsingin asuinalueita ja tiestöä suunnitellessa tulisi painottaa ympäristöarvoja ja asuinalueiden saavutettavuutta joukkoliikenteen, ensisijaisesti raideliikenteen, toissijaisesti liityntäbussilinjojen avulla. Helsingin keskuspuisto on erityisen arvokas luontoalue, jonka suojeluun ja erilaisiin kesä- ja talviurheilumahdollisuuksiin siellä tulee kiinnittää erityistä huomiota. Sitä ei myöskään tule käsitellä talousmetsänä eikä siellä saa suorittaa muitakaan avohakkuita.

Metropolihallinnon järjestäminen ja sitä koskeva kansanäänestys

Helsingin piraatit esittää, että Helsingissä, Kirkkonummella, Kauniaisissa, Espoossa, Vantaalla ja Sipoossa järjestetään kansanäänestys metropolihallinnon kehittämisestä. Koska nykytilanne on joka tapauksessa aiheuttamassa paineita hallinnon ja verotuksen yhdenmukaistamiselle, tulee vaihtoehdoiksi tarjota nykyisen kuntajaon säilyttämistä ja sen pohjalta perustuvaa yhteistyöelintä tai nykyisen kuntajaon purkamista alueella ja yhteisen metropolihallinnon luomista, jossa ylintä valtaa käyttäisi kunnallisvaaleissa valittu metropolialueen valtuusto.

Mikäli nykyinen kuntajako säilytetään, yhteistyöelimeksi pitäisi perustaa seutuvaltuusto, jonka jäsenet valittaisiin kunnallisvaalien yhteydessä. Seutuvaltuusto käsittelisi sellaiset asiat, jotka koskevat koko metropolialuetta.

Mikäli kuntajako puretaan, yhtenmukaistettaisiin kunnallisveroprosentit koko alueella ja kunnat osallistuisivat metropolihallinnon yksityiskohtien valmisteluun ennen sen toteuttamista. Alueen suuren asukasluvun vuoksi uudistusta ei toteutettaisi tavanomaisena kuntaliitoksena, vaan sitä varten valmisteltaisiin alueen kuntien asukkaita kuullen erillinen metropolihallintolaki. Paikallisten palveluiden turvaamiseksi alueelle voitaisiin perustaa suurimpien liikekeskusten välittömiin vaikutuspiireihin ja saavutettavuuteen perustuva suurkaupunginosajako, jolloin metropolialue koostuisi noin 15-20 suurkaupunginosasta.