Tervetuloa Piraattipuolueeseen

Jos osallistuit vanhassa foorumissa, saat tunnuksesi takaisin pyytämällä uutta salasanaa.

Jos olet uusi jäsen, rekisteröidy.

Lue lisää uudistuksesta

Profiilikuvista

Oman avatarin saat käyttöön Gravatar-palvelun kautta (sama käyttäjätunnus kuin Wordpress.com).

Jäsenet

Pikainen kannanotto suoraan demokratiaan

Etusivu Foorumit Piraattipuolueen toiminta Pikainen kannanotto suoraan demokratiaan

Tämä aihe sisältää 6 vastaukset, 4 kirjoittajaa, ja siihen kirjoitti viimeksi Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti Ahto Apajalahti 9 vuotta, 5 kuukautta sitten.

Esillä 7 viestiä, 1 - 7 (kaikkiaan 7)
 • Julkaisija
  Viestit
 • Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

  Oikeusministeriö kysyy Otakantaa.fi-sivustolla: Kiinnostaisiko sinua tehdä aloite eduskunnalle? Vastata pitää viimeistään 30.6.

  Kysely on osa hanketta, jossa arvioidaan perustuslain uudistamistarpeita. Käykääpä kaikki kirjoittelemassa omia näkemyksiänne kansalaisaloitteiden käyttöönotosta ja kansanäänestysten lisäämisestä. Kyse on piraattiagendaan kuuluvasta asiasta, sillä kuten puolueohjelmamme sanoo, haluamme ”edistää demokraattisia periaatteita päätöksenteossa”.

  Tarkoitus olisi jättää myös kannanotto asiasta ihan Piraattipuolueen nimissä. Kirjoittelin seuraavanlaisen kannanottoluonnoksen. Saa kommentoida. Kannattaa myös lueskella Suoran demokratian käytäntöjen vertailu ja arviointi -muistiota.

  1. Missä asioissa sinä haluaisit vaikuttaa päätöksentekoon suoraan?

  Piraattipuolue pitää erittäin tervetulleena, että meneillään olevan perustuslain uudistamistarpeiden arvioinnin yhteydessä harkitaan demokraattisen järjestelmämme kehittämistä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia parantamalla.

  Piraattipuolue pitää erittäin tärkeänä, että parannettaisiin kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia osallistua lainsäädäntöhankkeisiin jo ministeriöissä tapahtuvan valmisteluvaiheen aikana. Nykyisten lausuntokierrosten lisäksi pitäisi suosia lainvalmistelusta vastaavien virkamiesten suoraa yhteistyötä kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Pitäisi myös lisätä kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia tehdä itse aktiivisesti esityksiä eri asioista. Monipuolisten kansalaisaloitekäytäntöjen käyttöönotto olisi suositeltavaa.

  Erilaisten kansalaisaloitekäytäntöjen etuna olisi, että ne voisivat innostaa nimenomaan niitä, joilla on asiantuntemusta tietystä asiasta, osallistumaan kyseistä asiaa koskevaan päätöksentekoon. Aloitemahdollisuuksien käyttöönoton lisäksi pitää tukea lainvalmistelun avoimuuden lisäämistä ja ottaa kansalaiset ja kansalaisjärjestöt mukaan todelliseen monipuoliseen keskusteluun jo varhaisessa lain luonnosteluvaiheessa.

  2. Millaisia kansalaisten suoran osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja tulisi mielestäsi Suomessa olla valtiollisella tasolla?

  Esitämme tässä näkemyksiämme seuraavista kolmesta kansalaisten osallistumismuodosta:
  1) kansanäänestysaloite
  2) sisällöllinen kansalaisaloite
  3) vetoomus.

  Kansanäänestysaloite
  Kansanäänestysten lisääminen ja kansanäänestysaloitteiden salliminen olisi Piraattipuolueen mielestä suotavaa poliittisen kulttuurin ja lainsäädännön kehitystä. Jälkikäteiset kumoavat kansanäänestykset olisivat kuitenkin hieman ongelmallisia. Olennaisempaa olisi kehittää lain valmisteluprosessia siten, että lainsäädäntö olisi niin laadukasta, ettei tällaisia jälkikäteisiä mekanismeja enää tarvittaisi. Tavoittena pitäisi olla, että huonoja lakeja ei tule hyväksytyksi, eikä se, että jo hyväksytyt huonot lait kumotaan tai niiden voimaantulo estetään jälkikäteen.

  Kansanäänestyksessä on lopulta kuitenkin kyse vain yksisuuntaisesta ”lausuntokierroksesta”, jossa lausunnon antajana on koko äänestäjäkunta ja lausunnon sisältönä lyhyesti ja ytimeekkäästi ”kyllä” tai ”ei”. Kansanäänestykset ovat hyviä välineitä poliitisten päätösten legitimoimisessa, mutta ne eivät todellisuudessa osallista kansalaisia päätöksentekoon, eivätkä vielä itsessään luo dialogia poliitikkojen ja kansalaisten välille. Kansanäänestykset varmastikin lisäävät keskustelua käsiteltävästä aiheesta, mutta kansalaisten vaikutusmahdollisuus rajoittuu niissä pariin valmiiksi mietittyyn äänestysvaihtoehtoon. Näillä perustein kansanäänestysten lisääminen, joko kansanäänestysaloitteella tai eduskunnan aloitteesta, ei saa jäädä ainoaksi keinoksi demokraattisen järjestelmämme kehittämisessä. Mahdollisuus vaikuttaa lakien sisältöön jo lain valmisteluvaiheessa on tehokkaampaa kansalaisten osallistamista.

  Sisällöllinen kansalaisaloite
  Suoran demokratian käytäntöjen vertailu ja arviointi -muistiossa on ansiokkaasti tuotu esille erilaisia kansalaisaloitemalleja. Piraattipuolue pitää muistion sivuilla 30–32 esitettyjä kansalaisaloitteita koskevia ehdotuksia ehdottomasti selvittämisen arvoisina.

  Yksi mahdollisuus olisi pyrkiä ottamaan käyttöön kansalaisille vastaavat keinot kuin kansanedustajilla on käytössään, eli esimerkiksi laki- ja toimenpidealoitteita ja kirjallista kysymsystä vastaavat menettelyt.

  Kansalaisille tulisi suoda mahdollisuus laatia sekä tarkasti muotoiltuja lakialoitteita että vapaamuotoisempia ”toimenpidealotteita”. Lakialoitteet pitäisi käsitellä vähintään kansanedustajien lakialoitteita vastaavalla tavalla. (Tosin kansalaisten lakialoitteita ei tulisi haudata valiokuntaan vaalikauden loppuajaksi!) Kansalaisten lakialoitteet voisivat edetä eduskunnassa hallituksen esitysten tapaan. Voitaisiin myös harkita sellaista vaihtoehtoa, että tietyllä allekirjoitusten määrällä valiokunta käsittelisi ensin aloitteen ja päättäisi viedäänkö se eteenpäin. Suuremmalla allekirjoitusten määrällä aloite olisi pakko käsitellä kuten hallituksen esitys.

  Löyhempiin aloitteisiin, jotka eivät sisällä tarkkaa lakialoitetta, tulisi aina saada kirjallinen vastaus, jonka voisi antaa asianomainen valiokunta. Vastauksessa valiokunta kertoisi, mitä mieltä se on aloitteesta, ja suosittaisi mahdollisesti hallitukselle, eduskunnalle tai muulle viranomaiselle jotakin toimia aloitteen johdosta.

  Voitaisiin ottaa myös käyttöön kansalaisille mahdollisuus tehdä ”kirjallisia kysymyksiä” ministereille. Esimerkiksi tietty määrä kansalaisia voisi tehdä kirjallisen kysymyksen, johon ministerin olisi vastattava tietyn ajan kuluessa, kuten kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin. Sekä kysymys että vastaus julkaistaisiin.

  Kansalaisten suoran osallistumisen muotoja mietittäessä olisi hyvä ottaa lähtökohdaksi tavoite, että kansanedustajien käytössä olevat aloitteet ja kysymykset ulotettaisiin myös kansalaisten keinovalikoimaan. Tällöin tietty joukko kansalaisia voisi tehdä vastaavia aloitteita kuin kansanedustajat, ja niillä voisi olla vastaavia vaikutuksia. Aloitteet voitaisiin porrastaa siten, että mitä enemmän allekirjoittajia aloitteen takana on, sitä konkreettisempia toimia se edellyttää valtioelimiltä. Aloitteet voisivat kohdistua joko eduskuntaan tai hallitukseen.

  On huomattava, että 20 000 yhden vuoden aikana kerättyä allekirjoitusta riittää nykyisellään Suomessa presidenttiehdokkaan asettamiseen. Käytäntö on osoittautunut toimivaksi. Ei pitäisi olla mitään syytä, miksei samaa 20 000 allekirjoitusta ja vuoden keräysaikaa voitaisi käyttää myös kansalaisaloitteiden kohdalla. Kansalaisaloite on kuitenkin jopa vähemmän järeä kansalaisten vaikuttamiskeino kuin presidenttiehdokkaan asettaminen.

  Vetoomus
  Eräs uusi kansalaisten osallistumismuoto, jonka käyttöönottoa olisi syytä harkita, on Euroopan parlamentissa jo käytössä olevan kaltainen vetoomusmenettely, eli ”oikeus vedota” Euroopan parlamenttiin. Parlamentissa on erityinen vetoomusvaliokunta, joka tutkii näitä vetoomuksia. Vetoomuksia voivat tehdä kansalaiset ja yhteisöt ja niitä toimitetaan noin 1 000 vuosittain. Vetoomusvaliokunnalla ei ole varsinaisia valtaoikeuksia toimia vetoomusten pohjalta, mutta se voi käyttää vaikutusvaltaansa niissä mainittujen tavoitteiden edistämiseksi.

  Vetoomus ei velvoittaisi eduskuntaa ryhtymään mihinkään toimenpiteisiin, mutta vetoomuksen tekeminen osoittaisi asialla olevan asiasta kiinnostuneita kansalaisia. Halutessaan eduskunta voisi ryhtyä mihin tahansa toimivaltaansa kuuluviin toimenpiteisiin vetoomuksen pohjalta. Vetoomuksiin voisi olla myös vastausvelvollisuus esimerkiksi asianomaisella valiokunnalla. Vetoomus olisi ikään kuin normaalia kansalaispostia tai tavanomaista adressia virallisempi tapa vedota eduskuntaan. Vetoomukset merkittäisiin kaikkien nähtäville eduskunnan sivuille. Tällainen vetoomusoikeus voitaisiin, samaan tapaan kuin Euroopan parlamentin osalta, antaa jokaiselle Suomen kansalaiselle ja suomalaiselle yritykselle ja yhteisölle.

  3. Olisiko suoran demokratian lisääminen valtiotasolla ylipäätään tarpeellista?
  Piraattipuolue näkee kansalaisten suorien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen ei ainoastaan tarpeellisena vaan jopa välttämättömänä uudistuksena. Satavuotiasta edustuksellista järjestelmäämme on syytä pyrkiä jatkuvasti parantamaan. Erityisesti monipuolisten kansalaisaloitteiden käyttöönotto parantaisi kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallistumismahdollisuuksia.

  Sähköisestä allekirjoituksesta
  Kansalaisaloitteiden ja muiden suoran demokratian keinojen valmistelussa on syytä ottaa huomioon sähköistä allekirjoitusta koskeva lainsäädäntö. Kansalaisaloitteiden tulisi ehdottomasti olla allekirjoitettavissa sähköisesti. Erityisesti internetin hyödyntäminen kansalaistoiminnassa on nykyään olennainen osa useimpien kansalaisjärjestöjen toimintaa. Valitettavasti jälkeenjäänyt lainsäädäntö on vakavasti rajoittanut sähköisten mentelmien käyttöönottoa esimerkiksi yhdistysten päätöksenteossa. Oikeusministeriössä on valmisteilla yhdistyslain uudistus tältä osin. Olisi järjetöntä jättää sähköinen allekirjoitusmahdollisuus käyttöönottamatta mikäli kansalaisaloitemahdollisuus otettaisiin lainsäädäntöön.

  Sähköisiä allekirjoituksia on todennäköisesti helpompi saada kerättyä suuria määriä kuin perinteisiä kirjallisia allekirjoituksia. Tämä tulee tietysti ottaa huomioon pohdittaessa sitä, mikä määrä allekirjoituksia on riittävä kansalaisaloitteen laatimisessa.

  Profiilikuva käyttäjästä MikkoSarela

  Sori, mutta toi kannanotto on aika kauheaa kapulakieltä. Jos se olisi wikissä työstäisin mielelläni uuden version. Nyt vain muutama hajakommentti kohta kerrallaan.

  1. Kansalaiset haluavat vaikuttaa kaikkiin lainsäädäntöhankkeisiin. Meitä löytyy joka junaan ja näin ollen vaikutusmahdollisuus pitää olla kaikkien lainsäädäntöhankkeiden kohdalla.

  2. Jokaista säädettävää lakia ja lakiehdotusta kohden pitää olla julkinen nettisivu, joka kertoo lain säätämisen tämän hetkisen statuksen. Tämän sivun perustaminen on ensimmäinen asia, kun laki annetaan virkamiehille valmisteltavaksi. Kyseisen nettisivun osoite ei saa muuttua ja sitä tulee päivittää, kun laki etenee yhdestä askeleesta seuraavaan. Kyseisellä sivulla kansalaisten tulee kyetä kommentoimaan lakia siten, että kommentit ovat julkisia. Lisäksi lainsäädäntöprosessin avoimuuden edistämiseksi myös kaikkien lobbareiden kommentit lakiin liittyen tulee saattaa julkisesti kyseiselle sivulle saataville. Kirjallinen materiaali kirjallisessa muodossa ja suullinen videoina.

  Profiilikuva käyttäjästä MikkoSarela

  Vielä yksi asia: Tämä olisi erinomainen paikka vaatia myös kansalaisille mahdollisuutta testata lain perustuslainmukaisuus erillisessä perustuslakituomioistuimessa. Voisi viitata niihin moniin Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen tuomioihin, joita Suomi on saanut perusoikeuksien toteutumattomuudesta, erityisesti sananvapauden osalta.

  Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

  Joo omastakin mielestä on aika kauheaa kapulakieltä. Täytyy koittaa tänään vielä vähän parannella. Jos haluat työstää wikissä kokonaan uusiksi niin copypastea vaan.

  Itse suhtaudun erittäin varauksellisesti perustuslakituomioistuimen perustamiseen. Minusta perustuslakituomioistuin tarkoittaa käytännössä poliittisen päätöksenteon siirtämistä muutamalle epädemokraattisesti valitulle juristiukolle. Kieltämättä perustuslakituomioistuimet tekevät usein ihan hyviä päätöksiä, mutta toisaalta, sitten kun perustuslakituomioistuin sattuu tekemään huonon päätöksen niin kiistely asiasta loppuu siihen ja kyseiseen huonoon päätökseen voidaan vedota hamaan tulevaisuuteen saakka. Perusoikeuksien välinen rajanveto muuttuu aina kulloisenkin mielipideilmaston mukaisesti vaikka sitä olisikin arvioimassa perustuslakituomioistuin. Tuomaritkin ovat vain ihmisiä. Mielelläni pitäisin nämä joka tapauksessa poliittiset päätökset poliitikkojen vastuulla.

  Profiilikuva käyttäjästä Pirate0

  Pirate0

  said

  Minusta poliitikot ovat huonoja itsensä valvojia, ja kuten viime aikojen keskustelu on osoittanut, myös korruptoituneita.

  Minun mielestä on käsittämätöntä se että ettei lakeja arvioida enää sen jälkeen kun ne on laadittu, tästä hyvänä esimerkkinä lex nokia tai passilaki.

  Profiilikuva käyttäjästä Toddorbert

  Toddorbert

  said

  Olen pääosin piraattipuolueen näkemysten kanssa samaa mieltä, mutta kansanäänestysten lisäämisestä olen eri mieltä.

  Suuri osa päätettävistä asioista on sellaisia, joista perustellun kannan muodostaminen vaatii työtä ja aikaa. Tämän vuoksi olemme valinneet ja palkanneet edustajia työskentelemään täysipäiväisesti yhteisten asioiden parissa, mikä on edustuksellisen demokratian suurin vahvuus. Kansanäänestyksissä kysymysten analyyttinen julkinen pohdinta jäisi arvolatautuneen propagandan ja markkinoinnin varjoon, ja on hyvin kyseenalaista paranisivatko päätökset tästä.

  Ylläoleva ei tietenkään tarkoita, että olisin tyytyväinen nykytilanteeseen, vaan vain, että edustuksellisuus on mielestäni hyvin tärkeä komponentti demokratian toimimisessa. Minä miellän kansanäänestyksen vaatimisen sekä kansalaisten, että edustajien halveksunnaksi. Eivätkö muka edustajat ole palkattu juurikin tekemään vaikeita päätöksiä, ja eivätkö muka kansalaiset ole osanneet valita hyviä edustajia tekemään niitä päätöksiä?

  Muunlaista kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien ja ennenkaikkea päätöksenteon avoimuuden lisäämistä kannatan vahvasti.

  Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

  Kansanäänestysten määrän rajatonta lisäämistä en itsekään kannata, mutta perustuslain muutoksissa ja joissain muissa suurissa kysymyksissä ne voisivat olla paikallaan. Myös kansanäänestysten kritiikkiä pyrin tuomaan tuossa kannanottotekstissä esille.

  Muokkaus: Perustuslakituomioistuimesta vielä hieman. Toisaalta Piraattipuolueen puolueohjelmassa todetaan, että Piraattipuolue haluaa ”edistää demokraattisia periaatteita päätöksenteossa”. Perustuslakituomioistuin ei edistäisi demokratiaa vain päin vastoin rajoittaisi demokraattisen valtioelimen eli eduskunnan valtaa. Toisaalta Piraattipuolue on myös sitoutunut kansalaisoikeuksien turvaamiseen, mitä perustuslakituomioistuimen perustaminen saattaisi hyvinkin edistää. Perustuslakituomioistuinta puoltava kanta ei ole minusta kuitenkaan noin vain suoraan johdettavissa puolueohjelmasta, joten soisin asiasta käytävän vielä huomattavasti laajempaa keskustelua, ennen kuin lähdemme ottamaan kantaa asiaan.

Esillä 7 viestiä, 1 - 7 (kaikkiaan 7)

Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.

Siirry työkalupalkkiin