Tervetuloa Piraattipuolueeseen

Jos osallistuit vanhassa foorumissa, saat tunnuksesi takaisin pyytämällä uutta salasanaa.

Jos olet uusi jäsen, rekisteröidy.

Lue lisää uudistuksesta

Profiilikuvista

Oman avatarin saat käyttöön Gravatar-palvelun kautta (sama käyttäjätunnus kuin Wordpress.com).

Jäsenet

poimintoja hallitusohjelmasta

Etusivu Foorumit Yleinen keskustelu ja politiikka poimintoja hallitusohjelmasta

Tämä aihe sisältää 0 vastaukset, 1 kirjoittaja, ja siihen kirjoitti viimeksi Profiilikuva käyttäjästä misc misc 7 vuotta, 5 kuukautta sitten.

Esillä 1 viesti (kaikkiaan 1)
 • Julkaisija
  Viestit
 • Profiilikuva käyttäjästä misc

  misc

  said

  Selailin tässä Kataisen hallituksen tänään julkaistua ohjelmaa ja poimin sieltä mahdollisesti piraatteja kiinnostavia kohtia. Enimmäkseenhän ohjelma sisältää tietenkin ympäripyöreyksiä, mutta ihan hyviäkin asioita löytyy.

  Lainaus alkaa:
  Quote:Viranomaisten väliset tiedonvaihdon esteet puretaan ja tarvittavat viranomaisrekisterit saatetaan jous-
  tavasti harmaan talouden torjuntaviranomaisten käyttöön. Parannetaan rekisteritietojen ajantasaisuut-
  ta ja saatavuutta. Ulkomaalaisrekisterinpitäjien tiedonsaantioikeuksia laajennetaan. Rahanpesun tor-
  junnassa saatujen valvontatietojen käyttö mahdollistetaan myös verovalvonnassa. Vahvistetaan työ-
  suojeluviranomaisten mahdollisuutta tarkastaa se, että palkkaus on lainsäädännön ja työpaikkaa kos-
  kevan työehtosopimuksen mukainen. Selvitetään kolmikantaisesti työsuojeluvalvonnan resurssien riit-
  tävyys ja tarkoituksenmukainen kohdentaminen, toimivaltuudet sekä hallinnolliset kehittämistarpeet.
  Toteutetaan hallintarekisterien viranomaisjulkisuus.

  Edistetään automaattisen tietojenvaihdon käyttöönottoa kansainvälisissä verosopimuksissa ja olemassa olevien
  tietojen vaihdon mahdollisuutta käytetään aktiivisesti. Edistetään myös ylikansallisten yritysten maa-
  kohtaisten tilinpäätöstietojen julkistamista.

  Hallitus suhtautuu vakavasti kansalaisten Euroopan unionin toiminnasta esittämään kritiikkiin ja pitää
  kansalaisyhteiskunnan laaja-alaista osallistumista Eurooppa-asioiden käsittelyyn sekä niistä tiedotta-
  mista tärkeänä. Unionin ja sen kaikkien toimielinten toiminnan ja varainkäytön on oltava tehokasta ja
  avointa.

  Tietoverkkojen toimintavarmuus on välttämätöntä modernin tietoyhteiskunnan toiminnalle. Hallitus
  laatii kansallista tietoverkkoturvallisuutta koskevan kyberstrategian ja osallistuu aktiivisesti alan kan-
  sainväliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on, että Suomi on yksi johtavista maista kyberturvallisuuden
  kehittämisessä.

  Hallitus huolehtii oikeusvaltion yleisistä toimintaedellytyksistä. Vahvistetaan kansanvaltaa ja ihmisoike-
  uksien kunnioittamista. Suomi osallistuu aktiivisesti Euroopan unionin kehittämiseen vapauden, oikeu-
  den ja turvallisuuden alueena.

  Laaditaan vuoden 2011 aikana Suomen ensimmäinen kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelma. Hallitus
  antaa eduskunnan edellyttämän laajemman ihmisoikeuspoliittisen selonteon, jossa seurataan asetettu-
  jen tavoitteiden toteuttamista.

  Äänestysaktiivisuutta ja kansalaisvaikuttamista kehitetään kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman,
  demokratian edistämistä koskevan periaatepäätöksen ja valmisteltavan demokratiapoliittisen selonteon
  pohjalta. Käynnistetään systemaattinen ja pitkäjänteinen demokratian ja kansalaisyhteiskunnan kehi-
  tyksen seuranta.

  Hallitus tukee vapaata kansalaistoimintaa ja sivistystyötä. Kansalaisjärjestöille luodaan nykyistä avoi-
  memmat mahdollisuudet esitellä toimintaansa kouluissa, oppilaitoksissa ja kirjastoissa. Kansalaisjärjes-
  töjen toimintaedellytyksiä vapaaehtois- ja vertaistuen, auttamistyön ja erityispalvelujen tuottajina vah-
  vistetaan, resursointia parannetaan sekä varainhankintaa ja verovapautta selkeytetään. Järjestöt ovat
  yleishyödyllisiä ja voittoa tavoittelemattomia toimijoita, joilla on suuri merkitys suomalaiselle demokra-
  tialle ja ihmisten hyvinvoinnille. Erityisen tärkeää on taata kolmannen sektorin toimintaedellytykset
  kaikkein heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden ja ryhmien elämänmahdollisuuksien tukijana.

  Järjestöjen toimintaa tuetaan myös avaamalla julkisia tiloja kansalaistoiminnan käyttöön. Erityisenä
  painopisteenä ovat sosiaalisista ongelmista kärsivät asuinalueet ja niiden paikallistoiminta. Vakiinnute-
  taan oikeusministeriöön Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta.

  Hallitus edistää uudenlaisten osallistumismuotojen, kuten neuvoa-antavien kansalaispaneelien sekä
  muun osallistavan demokratian välineiden kehittämistä. Mahdollisten neuvoa-antavien kansanäänes-
  tysten tarpeesta päätetään tapauskohtaisesti.

  Yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden parantamiseksi hallitus tehostaa rasismin, suvaitsemattomuuden
  ja muukalaisvihamielisyyden vastaista työtään sekä erilaisiin vähemmistöihin, kuten vammaisiin, eri
  uskontoa tai vakaumusta edustaviin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvien viharikos-
  ten torjuntaa. Syrjinnän seurantajärjestelmää kehitetään. Samalla huolehditaan sanan- ja uskonnon-
  vapauden toteutumisesta perusoikeuksina.

  Sananvapausrikoksia koskevaan lainsäädäntöön tehdään tarpeelliset tarkistukset Euroopan ihmisoike-
  ustuomioistuimen ratkaisukäytännön pohjalta.

  Tietoverkkorikollisuuden torjuntaan panostetaan osana järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Turvataan keinot
  torjua identiteettivarkaudet kaikissa tapauksissa. Huolehditaan kansalaisten oikeusturvan yhdenvertai-
  sesta toteutumisesta digitaalisessa ympäristössä. Oikaistaan teletunnistetietojen tallentamiskustannus-
  ten jakoa viranomaisten ja teleoperaattorien kesken.

  Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä koulutuksessa vahvistetaan.

  Valmistellaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa asteittain ylioppilaskirjoituksissa.

  Hyvitysmaksujärjestelmää uudistetaan turvaamaan [kulttuuri]alan toiminnan taloudelliset edellytykset nopean
  teknologisen kehityksen olosuhteissa. Luovien aineistojen luvatonta käyttöä kitketään tiedotuksen
  keinoin sekä kehittämällä lainsäädäntöä ja tehostamalla sen täytäntöönpanoa.

  Tekijänoikeuslainsäädäntö säilyy opetus- ja kulttuuriministeriössä. Tekijänoikeuslailla säädetään ny-
  kyistä tarkemmin tekijänoikeuksien siirtämisen edellytyksenä olevista kohtuullisista ehdoista ja koh-
  tuullisesta korvauksesta. Tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisessä huomioidaan eri jakelukanavat.
  Lisätään alan koulutusta, tutkimusta ja neuvontaa.

  Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin. Edistetään
  kirjastojen, museoiden ja julkisten taidelaitosten digitoitujen aineistojen avaamista kansalaisten va-
  paaseen käyttöön.

  Jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan edellytykset ja pääsy osallisuuteen tietoyhteiskunnassa. Nuorten
  osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistetään yhdessä nuorisojärjestöjen kanssa. Aloitekana-
  va- ja kuulemisjärjestelmiä kehitetään.

  Jatketaan aineettomien oikeuksien (IPR) strategian toteuttamista ja uudistetaan strategian toimenpi-
  deohjelma toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten ja hallituksen painopisteiden pohjalta.

  Edistetään huippunopean laajakaistan tarjontaa ja käyttöä, jotta Suomi nousee Euroopan johtavaksi
  laajakaistamaaksi. Edistetään nopeiden laajakaistayhteyksien käyttöönottoa koko maassa ja nopeute-
  taan vapaan langattoman verkon leviämistä. Turvataan kotitalouksille kohtuuhintainen mahdollisuus
  nopeaan laajakaistayhteyteen liittymiseen ja käyttöön. ”Laajakaista kaikille 2015” -hanke arvioidaan
  vuoden 2011 syksyllä toteutettavassa välitarkastelussa, jonka pohjalta päätetään tarvittavat jatkotoi-
  menpiteet.

  Varmistetaan, että kaikki voivat osallistua tietoyhteiskuntaan ja digitaaliseen maailmaan esteettömästi
  varallisuudesta, terveydentilasta, taloudellisesta asemasta ja asuinpaikasta riippumatta.

  Torjutaan digitaalista syrjäytymistä tukemalla ikäihmisten verkkopalveluosaamista ja ikäihmisille suun-
  nattujen palvelu- ja teknologiainnovaatioiden kehittämistä.

  Julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan kansalaisten ja yritysten käyttöön. Tavoitteena on
  julkisen sektorin hallinnoimien digitaalisten tietoaineistojen saattaminen helposti uudelleenkäytettä-
  vässä muodossa tietoverkkojen kautta kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen, viranomaisten, tutkimuk-
  sen ja koulutuksen hyödynnettäväksi.

  Julkisten sähköisten palvelujen kehittäminen annetaan yhden vahvat valtuudet omaavan tahon johdet-
  tavaksi. Asetetaan selkeitä tavoitteita tuottavuuden parantamiseksi. Varmistetaan julkisten tietojärjes-
  telmien yhteentoimivuus käyttämällä avoimia rajapintoja ja standardeja. Avoimeen lähdekoodiin pe-
  rustuvien ratkaisujen käyttöönottoa edistetään julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin puitteissa ja
  kustannushyötyanalyysin pohjalta.

  Julkisen päätösvallan valmistelua avataan kansalaisille tietoverkkoja hyväksi käyttäen. Selvitetään
  Sähköisen asioinnin ja demokratian edistämisohjelman hankekokonaisuuksien toimeenpanoa ja vaikut-
  tavuutta. Sosiaalisen median ja muun interaktiivisen tieto- ja viestintäteknologian käyttöä hallinnon ja
  kansalaisten välisessä kanssakäymisessä lisätään asiakaslähtöisesti. Yhteiskunnallisesti ja kaupallisesti
  merkittävien sekä arjen sujuvuuden kannalta tärkeiden sähköisten palvelujen on oltava esteettömästi
  toteutettuja niin, että palvelut ovat myös vammaisten ja ikäihmisten käytettävissä.

  Edistetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien älyratkaisujen käyttöönottoa poikkihallinnollisesti
  kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Jokainen ministeriö laatii hallituskauden alussa älystrategian tavoit-
  teineen ja ohjauskeinoineen. Selvitetään tietoteknologian avulla saavutettavat päästövähennysmahdol-
  lisuudet liikenteessä, rakennusteknologiassa, energiaverkoissa, teollisuudessa ja etätyössä.

  Tavoitellaan Suomeen tietointensiivisen teollisuuden investointeja osana kansallista strategiaa ulko-
  maisten investointien saamiseksi Suomeen. Suunnataan julkista tutkimusrahaa digitaalista taloutta
  koskevaan yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen perustutkimukseen.

  Yleisradion rahoitus uudistetaan siten, että Yleisradion rooli suomalaisen kulttuurin tuottajana, mo-
  niarvoisena ja riippumattomana tiedonvälittäjänä sekä sananvapauden foorumina turvataan. Hallitus
  uudistaa Ylen rahoituksen mallin ja keräystavan eduskuntaryhmien yhteisen maaliskuussa 2010 hy-
  väksytyn kannanoton mukaisesti. Uudistuksesta päätetään vuoden 2011 aikana.

  Hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman.

  Edistetään joukkoviestinnällisten sähköisten sisältöpalvelujen saatavilla oloa kaikilla kansalaisten kan-
  nalta keskeisillä jakeluteillä.

  Taajuuspolitiikassa huomioidaan suomalaisen kulttuurin ja viestintäpolitiikan tarpeet tavoitellen samal-
  la taajuuksien tehokasta käyttöä aikaisempia kokemuksia hyödyntäen. Lainsäädännöllä, taajuuspolitii-
  kalla ja verkkotoimilupien ehdoilla varmistetaan sähköisen viestinnän sisältöjen monipuolisuus ja laa-
  dun säilyminen korkeana.

  Hallitus tukee edistyksellisten digitaalisten palvelujen tarjontaa lainsäädäntöä selkeyttämällä. Valmis-
  tellaan uusi tietoyhteiskuntakaari, johon kootaan keskeiset sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan
  palvelujen tarjontaa koskevat säännökset.

  Nopeasti lisääntyvä etätunnistusteknologian (mm. RFID) käyttö avaa uusia mahdollisuuksia, mutta
  vaatii myös ajanmukaista lainsäädäntöä.

  Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan rakentamista jatketaan, jotta asiakastieto saa-
  daan sujuvasti tarvittaessa käyttöön. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät saatetaan yhteen-
  sopiviksi ja mahdollistetaan tietojen vaihto. Kansalaisille suunnattuja sosiaali- ja terveysalan sähköisiä
  palveluja kehitetään ottaen huomioon palvelujen käyttäjien erilaiset mahdollisuudet sähköisten palve-
  lujen käyttöön.

  Nykyistä rahapelien yksinoikeusjärjestelmää kehitetään rajoittamalla ulkomaille tapahtuvaa pelaamista.

  Julkisen sektorin tuottavuutta lisätään hyödyntämällä nykyistä tehokkaammin tiedolla johtamista, yh-
  teensopivia tietojärjestelmiä ja kokoamalla julkishallinnon tietohallintoa ja hankintojen rahoitusta yh-
  teen. Lisätään julkishallinnon tietojen yhteiskäyttöä.

  Julkishallinnon sähköistä asiointia ja palveluita kehitetään asiakaslähtöisesti. Sähköisten palveluiden
  esteettömyys turvataan ja ikääntyvän väestön erityistarpeet huomioidaan.

  Julkiset tietoaineistot saatetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saataville ja jatkokäytettäviksi.

  Valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomat tehtävät kootaan yhteen.

  Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseksi julkishallinnossa käytetään avoimia standardeja,
  joilla määritellään tietosisältöjen ja tietoteknisten rajapintojen yhdenmukaisuus. Noudatetaan yhte-
  näistä kokonaisarkkitehtuuria ja hyödynnetään yhteisiä tietoalustoja sekä yhteisiä sähköisen asioinnin
  palvelualustoja ja palveluita.

  Avoimen ja suljetun lähdekoodin ohjelmistoja kohdellaan hankinnoissa teknologianeutraalisti.

  Sähköisten palvelujen kehittämiseksi selkeytetään ja helpotetaan tietojenluovutuskäytäntöjä tie-
  tosuojaa ja yksityisyyden suojaa vaarantamatta.

  Kriittisten tietosisältöjen tietoturvallisuus varmistetaan kotimaisin ratkaisuin.

  Julkisella sektorilla edistetään verkkolaskutukseen siirtymistä.

  Sitoudutaan perustuslain muutokseen siten, että vaalipiirien enimmäismääräksi Manner-Suomessa
  kirjataan 6–12.

  Perustetaan poliittinen työryhmä. Työryhmä tekee vuoden 2011 loppuun mennessä yksimielisen halli-
  tuksen esityksen vaalilaista. Hallituksen esityksessä vaalipiirit ovat nykytilanteeseen verrattuna, suh-
  teellisuutta selvästi parantavalla tavalla, tasaisemman suuruiset siten, että:
  – Manner-Suomessa on 12 vaalipiiriä,
  – Itä-Suomen vaalipiirit järjestetään uudelleen,
  – Vaalipiirien uudelleenjärjestäminen voidaan tehdä myös siten, että nykyisiä vaalipiirejä jaetaan,
  – Vaalien laskentatapa on d’Hondt,
  – Uudistus on voimassa vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

Esillä 1 viesti (kaikkiaan 1)

Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.

Siirry työkalupalkkiin